Om verneområdene

Midt i Norge, i klimaskillet mellom kyst og innland, finner vi fjellområdene Trollheimen og Innerdalen. Dette artsrike og mangfoldige området har stor opplevelsesverdi for friluftslivet og er viktige beiteområder for sau, storfe og rein.

De østlige områdene er preget av runde rolige landskapsformer, mens det i vest er en villere og mer variert natur, med høge fjell og dype skogsdaler. Trollheimen ligger i klimaskillet mellom kyst og innland, noe som gir stor variasjon i landskapsformer og naturtyper. Sørlige og nordlige arters utbredelsesområder møtes i Trollheimen, likeså kyst og innlandsarter. Dette er bakgrunnen til at Trollheimen har uvanlig stor bredde av naturtyper, plante- og dyrearter.

Trollheimen landskapsvernområde

Trollheimen er kontrastenes fjellområde, fra bratte V-daler og spisse topper i vest, til mykere u-daler og rundere fjellformasjoner i øst. Landskapet vitner om jobben isbreene en gang gjorde. Her finner du arter som eksisterte allerede før siste istid og et spesielt jordsmonn på enkelte topper. Dette styrker teorien om at deler av Trollheimens topper var…

Innerdalen landskapsvernområde

Som en kile i Trollheimen ligger Innerdalen, Norges første landskapsvernområde. Området ble fredet, etter initiativ fra grunneier Øystein Opdøl og Norsk Tindeklubb, for å ivareta et vakkert landskap med betydelig rekreasjons- og naturvitenskapelig verdi. I Innerdalen tilbyr både Innerdalshytta og Renndølsetra overnatting og mat for folk på tur i dette flotte området, også kjent som…

Minilldalsmyrene naturreservat

Minilldalsmyrene naturreservat på Nerskogen i Rennebu kommune, er vernet for å sikre et stort uvanlig myrområde med rikt fugleliv. Her kan du oppleve elva Minilla som slynger seg gjennom et vakkert landskap. Her kjøres det også opp skispor om vinteren til glede for de mange hytteeierne like utenfor verneområdet.

Svartåmoen naturreservat

I de indre sentrale områdene av Trollheimen finner vi Svartåmoen naturreservat. Her er urørte og urskogpregede furuskoger, myrområder med dødis-groper og frodig løvskog langs elvene. På Svartåmoen kan du oppleve det uberørte uten forstyrrelser fra storsamfunnet. Trollheimshytta ligger sentralt i reservatet, og flere av de merkede stiene i Trollheimen møtes nettopp her.